نقش سوئیچ در شبکه

سرعت ارسال اطلاعات هر یک از کاربران بر سرعت دستیابی سایر کاربران شبکه تاثیر نخواهد گذاشت. سوئیچ همانند روتر که امکان ارتباط بین چندین شبکه را فراهم می کنند، امکان ارتباط گره های متفاوت (معمولاً کامپیوتر) یک شبکه را مستقیماً با یکدیگر فراهم می کند. شبکه ها و سوئیچ ها دارای انواع متفاوتی هستند. سوئیچ هایی که برای هر یک از اتصالات موجود در یک شبکه داخلی استفاده می شوند، سوئیچ های LAN نامیده می شوند. این نوع سوئیچ ها مجموعه ای از ارتباطات شبکه را بین صرفاً دو دستگاه که قصد ارتباط با یکدیگر را دارند، در زمان مورد نظر ایجاد می کنند. در یک شبکه مبتنی بر سوئیچ، برای هر گره یک سگمنت اختصاصی ایجاد خواهد شد. سگمنت های فوق به یک سوئیچ متصل خواهند شد. در حقیقت سوئیچ امکان حمایت از چندین (در برخی حالات صدها) سگمنت اختصاصی را داراست. با توجه به اینکه تنها دستگاه های موجود در هر سگمنت سوئیچ و گره هستند، سوئیچ قادر به انتخاب اطلاعات، قبل از رسیدن به سایر گره ها خواهد بود. در ادامه سوئیچ، فریم های اطلاعاتی را به سگمنت مورد نظر هدایت خواهد کرد. با توجه به اینکه هر سگمنت دارای صرفاً یک گره است، اطلاعات مورد نظر به مقصد مورد نظر ارسال خواهند شد. بدین ترتیب در شبکه های مبتنی بر سوئیچ امکان چندین مبادله اطلاعاتی به صورت همزمان وجود خواهد داشت. با استفاده از سوئیچ، شبکه های اترنت به صورت full-duplex خواهند بود. قبل از مطرح شدن سوئیچ، اترنت به صورتhalf-duplex بود. در چنین حالتی داده ها در هر لحظه امکان ارسال در یک جهت را دارا بودند. در یک شبکه مبتنی بر سوئیچ، هر گره صرفاً با سوئیچ ارتباط برقرار می کند.(گره ها مستقیماً با یکدیگر ارتباط برقرار نمی کنند.)
در چنین حالتی اطلاعات از گره به سوئیچ و از سوئیچ به گره مقصد به صورت همزمان منتقل می شوند. در شبکه های مبتنی بر سوئیچ امکان استفاده از کابل های به هم تابیده یا فیبر نوری وجود خواهد داشت. هر یک از کابل های فوق دارای کانکتورهای مربوط به خود برای ارسال و دریافت اطلاعات هستند. با استفاده از سوئیچ، شبکه ای عاری از تصادم اطلاعاتی به وجود آمده و با انتقال دو سویه اطلاعات سرعت ارسال و دریافت اطلاعات افزایش می یابد. اکثر شبکه های مبتنی بر سوئیچ به دلیل قیمت بالای سوئیچ، صرفاً از سوئیچ به تنهایی استفاده نکرده و از ترکیب هاب و سوئیچ استفاده می کنند. مثلاً یک سازمان می تواند از چندین هاب به منظور اتصال کامپیوترهای موجود در هر یک از دپارتمان های خود استفاده و در ادامه با استفاده از یک سوئیچ تمام هاب ها (مربوط به هر یک از دپارتمان ها) را به یکدیگر متصل کند.

/ 0 نظر / 12 بازدید