100 اصطلاح رایج در چت کردن

disconnect DC

قطع ارتباط با اینترنت
see c

دیدن . می بینمت
your U R

مال شما
too 2

همچنین
for 4

برای
be right back
BRB

زود برمی گردم
hug and kiss
h&k

در آغوشم می بوسمت
i owe you IOU

من به شما مدیونم
all the best ATB

خیلی خوب , همه خوب هستن
download
DL

دانلود کردن . کپی کردن
good game
GG

بازی خوبیه
good job
GJ

کار خوبیه
good luck
GL

موفق باشید . خوشبخت باشید
you''''re welcome
YW

خوش آمدید
welcome back WB

زود برگردی ، خوش آمدید (هنگام رفتن)
oky K

خوبه ، باشه ، قبوله
later
LTR

بعدا
Sorry
sry

متاسفم
be back soon bbs

زود برگردی
be back later bbl

بعدا بر میگردم ، دوباره بیا
Very imprtant person vip

آدم خیلی مهم ، آدم متشخص
ong time no see ltns

خیلی وقته ندیدمت
message msq

پیام
whit
W

با
whitout
W / O

بدون
keep in touch
kit

مراقبش باش ، با احتیاط نگهداری کن
face to face
F2F

رو در رو
Hi There HT

سلام
?how Are you HRU

حالت چطوره ؟
has left the chat POOF

چت را ترک کرده
As for as i Know AFAIK

تا انجایی که من می دانم
As soon As Possible ASAP

به زودی
Oh may god OMG

آه خدای من
By the way BTW

راستی
Just Kidding JK

شوخی می کنم
Evil Grin EG

پوز خند شیطانی
Big Evil Grin BEG

خنده شدید شیطانی
Laugh L

خنده
Laugh Out Load LOL

خندیدن با صدای بلند
Smile S

لبخند
Rolling on floor laun ghing ROFL

از خنده روی زمین غلط زدن
And &

و
Fingers Crossed FC

دعا کردن
Write Back Soon WBS

زود جواب نامه را بده
Donُt Write Back DWB

جواب نامه را نده
Long Time No See LTNS

برای مدت طولانب بی خبر بودن
Be Right Back BRB

الان برمی گردم
Good Luck GL

موفق باشی
Ta Ta For now TTFN

فعلا خداحافظ
Bye Bye Noe BBN

خداحافظ
August AUG

ماه اوت
Avenue AVE

خیابان
Born B

متولد
Captain CAPT

کاپیتان
April Apr

ماه آوریل
Assistant ASST

دستیار
february Feb

ماه فوریه
Gramme Gm

گرم
November Nov ماه نوامبر
near Nr نزدیک
died OB درگذشت 0 فوت
October Oct ماه اکنبر
Opposite Opp مخالف 0 مقابل
Per Annum PA در سال
Paid Pd پرداخت شد
Miscellaneous Misc متفرقه
Monday Mon دوشنبه
Received Recd دریافت شد
water Closet WC توالت
Weight WT وزن
Christmas Xmas کریسمس
thank you TU

متشکرم از شما
talk to you later K2UL8R

بعدا به تو می گویم
love you like brother LULAB

من برادر شما را دوست دارم
laugh to my self LTM

خندیدن به من
love you like sister LULAS

من خواهر شما را دوست دارم
? male or female ?M or F

مرد یا زن هستید شما ؟
thanks THX

متشکرم
no problem NP

مشکلی نیست
bye for now B4N

خداحافظ
age/********/location A/S/L

سن / جنس / مکان
see you later CUL

بعد می بینمت
see you CU

می بینمت
bye for now BFN

خداحافظ
end of message EOM

پیغام اخر از
thank you MER30

مرسی , ممنون از شما
I love you ILU

دوستت دارم
I love you ILY

دوستت دارم
I see IC

فهمیدم
you u

شما . تو کی هستی
please PLZ

لطفا
are R

هستید
time @sa

ساعت
merci mer28+2

مرسی , ممنون
thanks tnx

متشکرم
thank you tq

متشکرم
thank you ty

متشکرم
male m

مرد
famale f

زن
me too me2

من هم همین طور !
girl friend gf

دوست غیر همجنس
Boy friend bf

دوست غیر همجنس
--------- lol

خندیدن به چیزی
--------- cool

خوشحالی همراه با تعجب
--------- wow

فریاد حاکی از خوشحالی و تعجب
On The Other Hand OTOH

از طرف دیگر
Email Message EMSG

پیغام الکترونیکی
In Any Event IAE

در هر صورت
oh I See OIC

عجب 0 فهمیدم
love You Foreve LYF

برای همیشه دوستت دارم
In My oponion IMO

به نظر من

For YourI nformation
FYI

جهت اطلاع تو
In Othere IOW

به بیان دیگر
Private message PM

پیغام خصوصی
Kiss on Cheek KOC

بوسه بر گونه
Kiss k

بوسه
hug And Kiss H&K

بوسه زدن و بغل کردن
Hug H

بغل کردن
Be back soon BBS

زود بر می گردم
Be Back Later BBL

بعدا بر می گردم
Be Back BB

بر می گردم
Thinking Of You TOY

به فکر تو هستم
Till Next Time TNT

تا دفعه بعد
See You Soon SYS

به زودی می بینمت
Soon S

به زودی
Gone For Now GFN

فعلا" می روم
Glad To See You GTSY

از دیدن تو خوشحال شدم
Nice To See You
Nice 2 C U

از دیدن تو خوشحال شدم
Away from keyboard AFK

دور از صفحه کلید
December Dec ماه دسامبر
Limited LTD محدود
March Mar ماه مارس
That is Ie بنابراین
I Owe You IOU من بدهکارم به شما
Intelligence IQ ضریب هوش
January Jan ماه ژانویه
Junr . Junior Jun تازه کار
July Jul ماه ژوئیه
Mount Mt کوه
Note Carefully NB با دقت توجه شود
President pres رئیس
pleas Turn Over PTO لطفا به پشت مراجعه کنید

/ 0 نظر / 25 بازدید